versoepeling maatregelen april 2021

EVogkadU4AAsPOf

Naar aanleiding van de besluiten van de landelijke overheid en het advies van de PKN heeft het gezamenlijk moderamen besloten om de maatregelen in onze gemeente verder te versoepelen. Wij zijn dankbaar dat zo voorzichtig aan meer mogelijkheden ontstaan voor gezamenlijke ontmoeting in de erediensten.

Als gemeente sluiten we met dit besluit aan bij de afspraak tussen de overheid en de kerken om kerkdiensten weer open te kunnen stellen voor bezoekers. Daarmee wordt weloverwogen iets meer risico genomen, passend binnen de richtlijnen van de overheid. Een belangrijke voorwaarde is dat wij alleen kunnen versoepelen als wij ons aan de afstand- en hygiënemaatregelen blijven houden en iedereen zijn verantwoordelijkheid hierin blijft nemen.

Maatregelen

Concreet is het volgende besloten aan versoepeling van maatregelen. Vanaf zondag 2 mei is het weer mogelijk om met maximaal 120 personen inclusief kinderen een dienst zonder gemeentezang bij te wonen. Met dit aantal sluiten we aan op het advies van de PKN om het aantal bezoekers te beperken op maximaal 10% van het aantal reguliere zitplaatsen. Bij het bepalen van het aantal bezoekers is uitgegaan van het regulier aantal zitplaatsen van 1200 in het schip. Omdat dit aantal in het historische gebouw maar een beperkt ruimtebeslag inneemt in de totale kerk, ziet de kerkenraad het toepassen van 120 personen als voorzichtige stap in de opschaling naar het aantal bezoekers. Immers, het aantal zitplaatsen in het schip tijdens de kerstnachtdienst is 1750, in de koorkerk passen aanvullend nog 400 personen. Daarnaast bevat de Sint-Janskerk nog veel ongebruikt vloeroppervlak rondom de zitplaatsen. Als kerkenraden willen we hier bewust niet de grenzen opzoeken maar onze verantwoordelijkheid nemen en denken dat het gekozen aantal daar een goede invulling van is.

Voor de uitnodiging worden meerdere buurten per zondag uitgenodigd. Gemeenteleden dienen zichzelf in te schrijven via het reserveringssysteem als zij daarvoor uitgenodigd zijn en geen klachten hebben. Wanneer u aan de beurt bent staat op de website, zondagsbrief en via de livestream. 

Komende zondag gaat ook de kinderbijbelvertelling weer van start. De eerste twee weken wordt proefgedraaid met de Kinderbijbelvertelling tijdens de ochtenddienst in de Van der Vormkapel. Bij positieve ervaringen kan de kerkenraad besluiten om ook de Kinderleerdiensten tijdens de ochtenddiensten te houden. De keuze om de kinderleerdiensten in deze periode in de ochtend plaatsvinden is ingegeven door praktische redenen voor halen en brengen, en dat er meerdere signalen zijn dat de kinderen thuis moeilijk een digitale dienst kunnen volgen. Deze maatregel geldt daarom voor de periode dat we met een beperkt aantal personen fysiek naar de kerk kunnen.

De komende diensten is er geen crèche. Naar verwachting zal deze in enkele weken opengaan. Hierover wordt nader bericht. 

De belijdenisdienst zal in de ochtenddienst op 1e Pinksterdag plaatsvinden. Deze is alleen toegankelijk voor de belijdeniscatechisanten en de door hen genodigde gasten. 

Aanvullend op de bijeenkomsten voor jongeren worden ook extra bijeenkomsten op de zondag georganiseerd gericht op de onderlinge ontmoeting. Daarbij zullen de maximale bezoekersaantallen en de afstands- en hygiënemaatregelen worden gehanteerd. Informatie over deze bijeenkomsten volgt.

Huwelijksdiensten zijn toegestaan met maximaal 100 gasten, inclusief kinderen en exclusief medewerkers, voor viering in de koorkerk en maximaal 120 gasten voor viering in het schip. De avondopenstelling van de kerk, de ‘Open Kerk’ blijft van kracht. Omdat de bijbelkringen elkaar thuis nog niet fysiek bij elkaar komen, kunnen zij gebruik maken van de ‘Open Kerk’.Daarvoor moet gereserveerd worden via de organisatie van de ‘Open Kerk’.

Clubs en catechisatiegroepen kunnen elkaar fysiek ontmoeten. Of en hoe deze activiteiten fysiek plaatsvinden wordt via de leiding van die groepen gecommuniceerd. Daarbij wordt aangesloten op het protocol jeugdactiviteiten van de PKN (https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/nieuws/protocol-jeugdactiviteiten-in-coronatijd/).

Tot slot

Al ruim een jaar ziet ons leven er anders uit dan we gewend waren. Vooral de gemeenschappelijke ontmoetingen en het gezamenlijk dienen van onze God. Laten we onze aandacht richten op Jezus Christus, waarvan gesproken wordt in Kolossenzen 1:18-20: 

En Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou, en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn.

Wat er ook gebeurt, hoe ons leven eruit ziet, we mogen rust vinden in Hem. Hij die ook nu voor ons bidt. Dat mag een bemoediging zijn voor ons en ons vullen met dankbaarheid.

Hartelijke groet,

De kerkenraden van wijk A en wijk B van de Sint-Jansgemeente

29 april 2021