Thy Kingdom Come, gebed dag 11

thy_kingdom_come_dag_11

Dag 11: Pinksteren

En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileeërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn?
Handelingen 2: 1-8

Overdenking
Op de dag van Pinksteren zond God Zijn Heilige Geest, als Helper en Trooster. Hij stelde Zijn discipelen in staat om de wonderen van God te verkondigen, in verschillende talen, zodat mensen uit alle windstreken het zouden kunnen verstaan.

Dit laat ons zien dat de Geest van God aanwezig is in elke situatie. Wanneer we ons geloof delen met onze vrienden, kunnen we de Geest vragen ons te helpen het goede nieuws van Gods liefde te ‘vertalen’. Op deze manier zullen zij kunnen begrijpen hoe Gods liefde hun situatie kan beïnvloeden.

Met Pinksteren herinneren we onszelf dat de Heilige Geest leeft in ons. Laten we niet té gewend raken aan dat verbazende feit! Wat een voorrecht hebben wij. De Geest doet ons ontwaken voor de liefde van de Vader en helpt ons anderen lief te hebben.

Gebed
Heilige Geest, dank U dat U leeft in mij. Dank U dat U mij helpt Gods liefde te zien, dat U mij helpt deze liefde te delen met anderen.
Amen

Actie
Wanneer je in de gelegenheid bent om je geloof te delen en te spreken over de liefde van Jezus, herinner jezelf er dan aan dat de Heilige Geest in je leeft.

Bijzondere afsluitingsdienst Thy Kingdom Come
Vanmorgen een bijzondere afsluitingdienst van Thy Kingdom Come met paus Franciscus en aartsbisschop Justin Welby; de worship wordt geleid door Matt Redman. Zie https://www.thykingdomcome.global/stories/pope-delivers-special-message-pentecost-sunday-online-service-alongside-archbishops-and  (Achteraf) te volgen via htttps://youtu.be/UvNuebjkSM4