Kerkdiensten

Iedere zondagmorgen is er om 10.00 uur in deze kerk een samenkomst van de Protestantse Kerk in Nederland. U bent van harte welkom! De toegang is gratis en de plaatsen zijn vrij. De kerkdienst duurt gemiddeld ongeveer vijf kwartier. In de samenkomst wordt gezongen, gebeden en legt de dominee een bijbelgedeelte uit. Kinderen t/m zes jaar kunnen tijdens de bijbeluitleg naar een speciale kinderdienst. Na de dienst is er meestal de gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken, en kunt u bij diverse mensen informatie krijgen over de gemeente.

Invulling Erediensten

Iedere zondagmorgen houdt de St. Jansgemeente om 10.00 uur in de St. Janskerk een kerkdienst. Hier gaat afwisselend een van de wijkpredikanten in voor. De middagdienst en/of avonddienst wordt afwisselend in de St. Janskerk, Vredeskerk, Pauluskerk of de Westerkerk gehouden.

Erediensten

De eredienst is gericht op verootmoediging, lofprijzing, gebed en prediking. In de prediking staat de verkondiging van Gods Woord centraal, levend gemaakt door de Heilige Geest. De erediensten worden afwisselend onder verantwoording van de wijkkerkeraden gehouden. Elke zondag is er zowel ‘s morgens als ‘s middags/’s avonds een dienst van hervormd-gereformeerd karakter. Het is gebruikelijk dat tijdens de erediensten wordt gelezen uit de Bijbel in de Statenvertaling en een of meerdere gezangen of geestelijke liederen uit de oude psalmberijming worden gezongen. De morgendiensten worden betiteld als gezinsdienst en de middagdienst als leerdienst.

Tijdens de morgendiensten is er voor de jongste schoolgaande kinderen een kinderbijbelvertelling, kinderen onder deze leeftijd kunnen terecht bij de crèche. In de middagdiensten in de St. Janskerk is er voor basisschoolleerlingen vanaf groep 3 een kinderleerdienst.

Bijzondere diensten

Doop
Om de maand is er een doopdienst, waarin de predikant van wijk A of wijk B voorgaat. Ouders die hun kind willen laten dopen, worden op de doopzitting, die circa tien dagen voor de dienst wordt gehouden, verwacht. Het wordt op prijs gesteld, wanneer zij hun komst van tevoren melden bij de predikant of de scriba van wijk A of wijk B. Tijdens de doopzitting worden niet alleen administratieve zaken afgehandeld en de gang van zaken tijdens de dienst besproken, maar wordt er vooral dieper ingegaan op de betekenis van de doop.

Avondmaal
Vijf keer in het jaar wordt er een avondmaalsdienst gehouden. De wijkpredikanten van beide wijken gaan hierin om de beurt voor. ‘s Woensdags voorafgaand aan de avondmaalsviering wordt er een gezamenlijke avondmaalskring gehouden, terwijl er per seizoen ook drie gemeenschappelijke gemeenteavonden zijn.

Thema+
Gezamelijk worden er acht keer per jaar themaplusdiensten georganiseerd. Naast een dienst om 17:00 uur in de Vredes- en/of Westerkerk met bij ons de gebruikelijke vormgeving van de eredienst wordt er om 19:00 uur in de Pauluskerk een dienst gehouden, waarbij een bepaald thema aan de orde komt en liturgisch gezien steeds naar een wat andere invulling wordt gezocht.

Gebedsdiensten
Enkele malen per jaar wordt er een ‘dienst van voorbede en dankzegging’ gehouden. Dan is er speciale gelegenheid voor dank en voorbede in verband met ziekte of andere persoonlijke nood. Meer informatie over de gebedsdiensten en over het gebedsteam vindt u hier.

Contacten na de dienst

Regelmatig wordt de gemeente uitgenodigd om na de morgendienst in de St. Janskerk met elkaar koffie te drinken. Hiermee hopen de wijkkerkenraden de onderlinge band tussen de gemeenteleden te verstevigen en ook contact te leggen met gemeenteleden die zich pas sinds kort in onze gemeente hebben gevestigd. Zij worden dan ook in het bijzonder hiervoor uitgenodigd.

Beeldopnames

Van de diensten in de St. Janskerk worden beeldopnames gemaakt die worden uitgezonden via kerkomroep.nl. Voor vragen omtrent de richtlijnen kunt u informatie opvragen bij een van de scriba’s van de St. Jansgemeente.