Meer ruimte gemeenteleven Sint-Jansgemeente

EVogkadU4AAsPOf

Naar aanleiding van de besluiten van de landelijke overheid en het advies van de PKN heeft het gezamenlijk moderamen besloten om de maatregelen in onze gemeente te versoepelen. 

We zijn nu in een fase beland waarin een zware lock down moeilijk vol te houden is en voorzichtige versoepelingen mogelijk zijn. De zorgen over kinderen en jongeren, maar ook volwassenen van de gemeente, zijn dermate dat een versoepeling nodig is voor een steun in de rug en geestelijke gezondheid. Als gemeente sluiten we aan bij de beweging die de overheid maakt om de scholen te openen en het advies dat de PKN geeft om het kerkelijk leven iets meer ruimte te geven om zo weer perspectief te bieden.

Daarmee wordt weloverwogen iets meer risico genomen, passend binnen de richtlijnen van de overheid. Een belangrijke voorwaarde is dat wij alleen kunnen versoepelen als wij ons aan de afstand- en hygiënemaatregelen blijven houden en ook iedereen zijn verantwoordelijkheid hierin neemt.

Maatregelen
Concreet is het volgende besloten aan versoepeling van maatregelen. Vanaf zondag 7 maart is het weer mogelijk om met maximaal 30 personen een dienst bij te wonen. Het uitnodigen gaat nu weer als voorheen. Gemeenteleden dienen zichzelf in te schrijven via het reserveringssysteem als zij daarvoor uitgenodigd zijn en geen klachten hebben. Wanneer u aan de beurt bent staat op de website, zondagsbrief en via de livestream. Er worden 2 buurten per dienst uitgenodigd.

In de dienst is er weer ruimte voor het zingen van het kinderlied door kinderen. Daarnaast worden de bijeenkomsten voor jongeren om 12:00 uur weer fysiek georganiseerd.

De kinderbiddag dienst zal niet fysiek doorgaan, maar is online te volgen. Op 14 maart wordt een doopdienst gehouden en op 1 april zal de viering van het Heilig Avondmaal worden gehouden. De wijze waarop dit op een veilige manier zal plaatsvinden wordt nog nader uitgewerkt.

Huwelijksdiensten zijn toegestaan met maximaal 30 gasten, inclusief kinderen en exclusief medewerkers. De bijbelkringen krijgen weer de mogelijkheid om in de ‘Open Kerk’ bij elkaar te komen in de Sint-Jan. Daarvoor moet gereserveerd worden via de organisatie van de ‘Open Kerk’.

Vanaf 2 maart krijgen de clubs weer de mogelijkheid om, al dan niet in aangepaste vorm, fysiek bij elkaar te komen. Ook worden de catechesatiegroepen stapsgewijs weer fysiek opgestart. Het moment en de wijze waarop de individuele clubs of catechese groepen bij elkaar komen wordt in overleg met de leiding bepaald. Dit is afhankelijk van praktische overwegingen, of het haalbaar is om de activiteiten op de betreffende locatie veilig uit te voeren. Daarbij wordt aangesloten op het protocol jeugdactiviteiten van de PKN (https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/nieuws/protocol-jeugdactiviteiten-in-coronatijd/). De leiding van club of catechese zal hierover meer informatie verstrekken.

Tot slot
Laten we als gemeente ook creatief zijn naar de mogelijkheden die er zijn. Als Sint-Jansgemeente hebben we door de jaren heen laten zien dat wij de creativiteit die we van God gekregen hebben, weten in te zetten voor Zijn gemeente. Initiatieven voor het verhogen van de verbondenheid en geestelijke groei en bloei van de gemeente, die passen binnen de maatregelen, zijn dan ook van harte welkom. Dat kunnen kleine gebaren zijn, of grotere ideeën. Deel je idee met anderen zodat er meer draagvlak ontstaat of hulp hebt om het uit te voeren.

Met de versoepelingen gloort er licht op een samenleving die mogelijk weer wat gaat lijken op voorheen. We zien er naar uit om elkaar weer te ontmoeten, elkaar te zien en te spreken. Tegelijk weten we dat we leven in gebrokenheid en dat het oude normaal ook niet de situatie is die God op het oog heeft. Wij mogen leven vanuit de hoop die in ons is. Vooruit kijken, voorbij het nieuwe normaal, voorbij het oude normaal, uitzien naar de tijd dat alle dingen nieuw worden. Zoals Christus spreekt in Openbaring 21:5 waarin staat:

En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.

Wanneer dat zover is weten wij niet. De tijd voordat dat moment aanbreekt mogen wij gebruiken om ons leven in te richten naar de wil van onze God. Een licht op de korenmaat zijn in plaats van daaronder. Misschien kunnen wij extra aandacht hebben voor hen die het zo hard nodig hebben. Jongeren of ouderen die het zwaar hebben in deze tijd van isolatie. We mogen ons gesteund weten door Christus. Hij die het zwaarst geleden heeft en zich op Golgotha geïsoleerd heeft gevoeld van Zijn Vader. Hij die ons uit onze lockdown wil en kan halen. Zonder Zijn heilzame werk waren wij daar nooit uitgekomen. Dat mag een bemoediging zijn voor ons en ons vullen met dankbaarheid.

Hartelijke groet,

De kerkenraden van wijk A en wijk B van de Sint-Jansgemeente

26 februari 2021