Jaarthema

Jaarthema 2017-2018

Logo vooruit met de basis

De kerkenraden A en B hebben in hun bezinning nagedacht over drie zaken die in de gemeente om een gezamenlijke aanpak vragen. Er is in de gemeente sprake van:

1. Diversiteit in kennis van het geloof – veel verschillen in kennis en opvattingen 2. Daaraan gekoppeld is er verlegenheid om zelf het missionaire gesprek aan te gaan vanuit de onzekerheid over de inhoud van het geloof en hoe dat te communiceren.

3. Geleidelijke daling van deelname aan de Bijbelkringen.

Deze drie tendensen worden door de kerkenraden tot speerpunten gemaakt in het beleidsplan voor het komende winterseizoen 2017. Het doel is: samenwerken aan de geestelijke opbouw van de St. Jansgemeente.

Daarvoor wordt in het komende jaar met nieuw beleid ingezet op:

 •  Bestaande en nieuwe Bijbelkringen die zich richten op de basis van het geloof

  Daarbij wordt vanuit Missionair Team, Vorming & Toerusting en de Bijbelkringcoördinatie ondersteuning aangeboden waar gewenst;

 •  In de prediking worden er meer handreikingen bij deze basisprincipes gegeven;

 •  Persoonlijke geestelijke groei vanuit de bezinning op de fundamenten van het geloof;

 •  Het opnieuw samen doordenken van onze geloofsfundamenten om te komen tot de vorming van een gezamenlijk taalveld en helderheid over wat ons geloof inhoudt en dat naar anderen (in de opvoeding en in de samenleving) te kunnen verwoorden;

 •  weerbaarheid in de samenleving.

1Achtergronden

1. Diversiteit in de gemeente

 •  Er is variatie in de hoeveelheid (basis)feitenkennis : dat varieert van leden die zich afvragen “wie Jacob ook alweer was” tot mensen die de bijbel en de belijdenisgeschriften grondig kennen;

 •  Er is variatie in de beleving van het geloof: dat varieert van leden die vanuit de Gereformeerde Gemeente komen en afstand namen van de daar heersende opvattingen over uitverkiezing en de toe-eigening van het heil zonder nog te kunnen verwoorden wat men dan wél gelooft. Dat leidt tot een grijs gebied van onzekerheid en verlegenheid. Daarnaast zijn er mensen met uitgesproken evangelische opvattingen en mensen die sterke voorkeur hebben voor de volwassendoop;

 • Gevolg van deze variatie: onderling misverstand en onbegrip vanwege het ontbreken van een gemeenschappelijk taalveld waarbinnen we elkaar verstaan. Laat staan dat we anderen duidelijk kunnen maken wat we geloven.

2. Bijbelkringen

 •  De deelname aan de Bijbelkringen neemt af. In de laatste jaren zijn we van ongeveer 600 naar ongeveer 500 deelnemers teruggevallen;

 •  Kringleiders zijn meestal gewoon contactpersonen geworden en wisselen soms per seizoen. Risico is dat kringen verliezen aan geestelijke vorming en diepgang;

 •  Bij diverse kringen is het beeld dat het elan eruit is. Dat kan soms bij kringen die al heel lang bij elkaar zijn of bij kringen bij wie de sociale kant overheerst.

Doelstelling van bijbelkringen is :
1. samen de schriften onderzoeken, geestelijke opbouw
2. gemeente-zijn in kleine kring : d.w.z. ‘omzien naar elkaar’

voor de buurtbijbelkringen ook: samen iets betekenen voor de buurt

3. Missionair zijn

In diverse ‘events’ zijn we als gemeente sterk actief, zoals de kerstnachtdienst, de paasnachtdienst en de winterfair. Activiteiten waarin we mensen uitnodigen om in de kerk te komen. De bedoeling is dat we als grote gemeente in de stad Gouda een roeping hebben het Evangelie (in welke vorm ook) door te geven en verantwoording geven van ‘de hoop die in ons is’. Daar is de gehele gemeente bij nodig in plaats van alleen een Missionair Team. De eerder genoemde ‘verlegenheid over eigen geloof’ en ‘ongeoefendheid in actief het evangelie te communiceren’ werkt overduidelijk remmend op deelname aan het getuigenis van de gemeente. Dat geldt ook om in de dagelijkse werk- en leefomgeving uit te gaan als gelovigen de wereld in. Het geloofsgesprek aangaan met onze buren en collega’s wordt veel als een probleem ervaren.

Bijbelkringen in een te grote, te onpersoonlijke gemeente

Veel gemeenteleden ervaren onze gemeente als te groot en te onpersoonlijk. Het omzien naar elkaar in pastoraat en het kunnen leren kennen van elkaar verloopt daardoor moeizaam. Dat geldt voor alle leeftijden en categorieën van gemeenteleden. Dat geldt ook sterk voor jongeren, terwijl er veel gedaan wordt aan jeugdwerk. De ervaring dat je anderen snel uit het oog verliest met zovelen en jezelf niet wordt gemist als je er een poosje niet bent of op een ander plaats bent gaan zitten in de kerk werkt niet positief: je wordt niet snel persoonlijk aangesproken, tenzij je elkaar al op een andere manier al hebt leren kennen. Het koffiedrinken na iedere ochtenddienst kan daarbij helpen. Maar deelname aan een bijbelkring, in het bijzonder een ‘buurtbijbelkring’ kan daarin heel veel betekenen, zeker voor nieuwkomers.

Buurtbijbelkringen

 1. Vanwege de omvang van de gemeente is het wenselijk dat bestaande kringen zouden gaan fungeren als buurtbijbelkring en dat er nieuwe buurtbijbelkringen bij komen. Er zijn op dit moment ongeveer 30 ‘gewone’ Bijbelkringen en 10 buurtbijbelkringen. Deze buurtbijbelkringen (bbk) hebben een aantal voordelen boven de gewone Bijbelkringen. Het doel van een bbk is om de kerk in de buurt vorm te geven en ook om er als gemeenteleden voor elkaar te zijn (pastoraal en diaconaal) (Bijv. bloemetje bij een zieke, pannetje soep, praatje, organiseren buurtbarbecue, etc.). Daarnaast kunnen de buurtouderlingen zich gemakkelijk aan een kring verbinden (dat kan de buurt zijn waar ze zelf in wonen of de buurt waar ze voor verantwoordelijk zijn). Deze verbinding kan allerlei vormen krijgen die nog uitgewerkt of uitgeprobeerd moeten worden. Een buurtouderling zou gewoon lid kunnen worden van een kring, of 1 of 2 keer per jaar aansluiten op een avond. Deze aanwezigheid versterkt de kring, de band van de buurtouderlingen met (enkele van zijn) schapen. Tevens zou het goed zijn wanneer ouderlingen aansluiten bij bijbelkringavonden.
 2. Daarnaast willen we de kringen vragen om zich het komende jaar te richten op de essentie van het geloof. Dit kan met een alpha-cursus achtig programma. Hiervoor zijn ongeveer 15 mensen beschikbaar die al eerder een alpha-cursus hebben geleid en een kring gedurende een jaar kunnen ondersteunen.

Vorming nieuwe kringen

Het plan voorziet in het vormen van nieuwe kringen. We willen graag de gemeenteleden die nog niet op een bijbelkring zitten, 1. Beter leren kennen 2. Samen met hen werken aan de aan onze persoonlijke vorming 3. Werken aan het gezamenlijk fundament.
Voor de nieuwe kringen zijn kringleiders beschikbaar waardoor het opstarten van nieuwe kringen goed van start kan gaan.

Om dit beleid samen als gemeente te gaan overnemen in de kringen en vorm te geven, bewandelen we meerdere sporen:

 •  Aankondiging van dit nieuwe beleid in kerkblad, zondagsbrief en flyers;

 •  Kringleiders van alle kringen worden bijgepraat om dit nieuwe beleid te verduidelijken zodat het in de kringen nog voor de zomervakantie besproken kan worden;

 •  Op de Jansontmoeting (Gemeenteavond) op 7 juni in de Ontmoetingskerk bespreken we deze plannen met kringleden/leiders en nieuwe kringleden. Met nieuwe aanmeldingen kunnen nieuwe kringen worden opgezet; kringleiders zijn daarvoor beschikbaar. Vragen en opmerkingen kunnen dan besproken worden;

 •  Voorafgaand aan de start van het nieuwe seizoen komt er mogelijk een tweede informatieronde;

3Vooruit met de BasisSt.Jansgemeente Gouda 2017-2018

 •  Het zou goed zijn wanneer aan iedere (buurt-) Bijbelkring 2 ouderlingen zijn verbonden;

 •  Omvormen van bestaande kringen gebeurt waar dat mogelijk is op vrijwillige basis. Gezien de genoemde problematiek van de gemeente als geheel willen we dit wel aanbevelen en stimuleren;

 •  In het nieuwe seizoen willen we graag met een groot aantal nieuwe bijbelkringen starten waarbij voor iedere bijbelkring een kringleider beschikbaar is. Bestaande kringleden kunnen zich, indien men wil, bij deze nieuwe kringen aansluiten.

Nieuwe inzet voor het komend jaar

We bieden komend jaar een programma aan met fundamentele thema’s waarin we in grote lijnen het boekje van Nicky Gumbel volgen . Dat is compact en de aanpak sluit aan bij de vragen die buitenstaanders aan ons daarover vragen. Meestal hebben we niet geleerd geloofspunten naar hen toe bespreekbaar te maken en dat brengt ons vaak in verlegenheid. Samen zouden die thema’s een heel jaar van ongeveer 12 avonden kunnen vullen. Dit past bij de frequentie van veel kringen. Gaat men er sneller doorheen kunnen er thema’s aan toegevoegd worden. In overleg met de predikanten zullen een aantal onderwerpen worden geselecteerd waarvan er ieder jaar een of twee gekozen worden die dat jaar centraal staan. Meer details zie hieronder bij ‘de fundamenten van het geloof. Deze thema’s komen dan in de prediking aan de orde en op de Bijbelkringen.

Fundamenten van het geloof

We kiezen voor de volgende thema’s

 1. Wat is de relevantie van het christelijk geloof in onze samenleving ?

 2. Wie is Jezus Christus?

 3. Waarom stierf Jezus ?

 4. Hoe kun je geloven ?

 5. Bidden: waarom en hoe?

 6. Visie op de Bijbel en wat is Bijbellezen?

 7. Wat is Gods leiding?

 8. Wie is de Heilige Geest?

 9. Hoe ontvangen we de Heilige Geest?

 10. Hoe blijven we op Gods weg?

 11. Waarom en hoe vertellen we anderen over onze hoop? 12. Wat is Gods doel met de kerk?