Identiteit

In de kerk weten we ons geroepen door het dubbele liefdesgebod uit Mattheüs 22:37-40 en gaat het, in de zondagse samenkomst en ook door de week, hoofdzakelijk om:

  • De eer, de aanbidding en lofprijzing en de dank aan God de Vader voor zijn genade en goedheid voor zondaren, gehoorzaam luisterend naar zijn Woord;

  • Het toerusten van de gemeente als lichaam van Jezus Christus in geloofsgroei, het elkaar bemoedigen en het dienen volgens de gaven die de Heilige Geest geeft;

  • Het bereiken van hen die het goede nieuws van Gods liefde niet kennen en hen integreren in de eredienst en de gemeenschap van de gemeente.

Onze missie is beschreven in de inleiding van ons beleidsplan.

Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. (Ef. 3:14-19)

Dit beleidsplan is geschreven vanuit een houding van verlegenheid en verlangen.

Verlegenheid. Er leeft in onze tijd een grote verlegenheid. Bijvoorbeeld over de vraag wat het nu precies betekent om Christus te volgen. Verlegenheid als we zien dat mensen de kerk verlaten. Verlegenheid over de vraag wat nu echt belangrijk is voor de gemeente. Over waar het werkelijk op aan komt als we beleid maken. Verlegenheid als we denken aan mensen in onze omgeving die Jezus niet kennen.

Maar ook verlangen. Verlangen naar een nieuwe ontmoeting met de levende God. Verlangen naar een diepe verworteling in Christus. Verlangen om het evangelie uit te delen, aan mensen die het niet kennen. Verlangen naar een kerk met lage drempels, waar mensen zomaar binnenkomen en verrast worden door het evangelie dat ze horen. Verlangen dat we werkelijk een levende gemeente zijn. Een plaats waar de Geest werkt en zijn gaven deelt.

Beide lijnen zijn door dit hele document heen terug te vinden. In onze verlegenheid zoeken we naar wegen om gemeente van Christus te zijn. We verlangen ernaar een gemeente te zijn waarin Hij wordt geprezen en waarin we worden opgebouwd en toegerust om Jezus Christus te volgen. We proberen daarbij het spoor te gaan dat Paulus al schetst in Ef. 3: Christus is het centrum van al ons bezigzijn. Alles wat in de gemeente gebeurt, zal dan ook met Hem verbonden zijn en in dienst staan van de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat.

Het is ons gebed dat dit beleidsplan een middel zal zijn om als Sint Jansgemeente Jezus Christus in alle onderdelen van het gemeenteleven centraal te stellen. We verlangen ernaar dat Hij woont en werkt in ons midden, in onze stad, in ons land. En wij verlangen ernaar om zelf daarin een schakeltje te zijn. Dat we gevuld door zijn liefde Hem gehoorzamen in ons dagelijkse leven.

Veel in dit beleidsplan vraagt om nadere bezinning, uitwerking en doorwerking in de gemeente. We weten ons daarbij afhankelijk van de leiding van Gods Geest. Zonder Hem zijn al onze plannen tot mislukken gedoemd. “Als de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan.” (Ps. 127:1) We vragen dan ook om voorbede voor de weg die voor ons ligt.

Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. (Ef. 3:20-21)

Ds. Marco Batenburg en ds. Gerrit Vreugdenhil

In lijn met artikel I van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland is de Sint Jansgemeente ook “gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.”

De Sint Jansgemeente voelt zich verbonden met de Hervormd-Gereformeerde traditie (zoals voorgestaan door de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk) en wil daar tegelijk een eigentijdse invulling aan geven. Prediking en pastoraat staan centraal en van daaruit wordt een breed scala aan activiteiten georganiseerd, voor verschillende doelgroepen. De belijdenis van de kerk, zoals verwoord in de drie Formulieren van Enigheid (Heidelbergse catechismus, Nederlandse geloofsbelijdenis en Dordtse leerregels), leidt en helpt de gemeente bij het verstaan van Gods Woord. De Sint Jansgemeente wil gestalte geven aan de kerk van Jezus Christus, waarin alle leden, van jong tot oud, Jezus als hun persoonlijke Verlosser leren kennen, belijden en navolgen (discipelschap) en ook als zodanig herkenbaar zijn.

Wijkindeling

De St. Janskerk is de wijkkerk van wijkgemeenten A en B. De wijkpredikant van wijk A is Ds. M.C. Batenburg. De wijkpredikant van wijk B is Ds. G.C. Vreugdenhil. Geografisch wordt wijkgemeente A begrensd door de Graaf Florisweg in het noorden en de Raam in het westen, terwijl de Joubertstraat de meest oostelijke straat van de wijk is. Ook behoort het gebied ten zuiden van de Hollandse IJssel bij wijk A. Wijkgemeente B omvat een deel van het centrum van Gouda en het meest westelijke deel van de wijk Bloemendaal.

Overschrijven

Wanneer u niet in één van onze wijken woont en u zich wel sterk verbonden voelt met de wijkgemeenten van de St. Janskerk, is het verzoek vanuit de kerkenraden om u over te laten schrijven naar Wijk A of B. Als u woont in Wijkgemeente Oostpoort of Vredeskerk dan betreft dat Wijk A. Als u woont in Wijkgemeente Pauluskerk of Ontmoetingskerk dan is dat Wijk B. Meer informatie is te vinden op de website van de PKN Gouda.

PKN Gouda

Alle praktische zaken rond dopen, trouwen, geboorte, overlijden, verhuizen, overschrijven, in -en uitschrijven en het verkrijgen van collectebonnen voor onze wijkgemeente worden geregeld door het kerkelijk bureau. Meer informatie is te vinden op de website van PKN Gouda. Welkom op de website van Protestants Gouda. Deze website is tot stand gekomen als gezamenlijk initiatief van de Algemene Kerkenraden van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente in Gouda. Hiermee willen we de onderlinge verbondenheid van de verschillende wijkgemeenten van onze kerken benadrukken. Klik hier voor de website van PKN Gouda.

PKN Nederland

Waar staat de Protestantse Kerk precies voor? Dat is natuurlijk uit te leggen in een officiële missie en een visie. Maar het is typisch protestants om mensen zelf aan het woord te laten over wat zij verstaan onder 'protestants zijn'. Wellicht spreekt dat veel meer aan. Klik hier voor de website van PKN Nederland.