Hoe helpen wij

 • Pastoraat
 • Wilt u praten over uw persoonlijke situatie en het geloof, dan is hiervoor uw buurtouderling beschikbaar. De adressen van gemeenteleden zijn namelijk gekoppeld aan een buurtouderling.
  Ook kan het zijn dat u het fijn vindt dat er ‘iemand van de kerk’ bij u langskomt, om meer te vertellen over de gemeente en de Sintjansgemeente. Dit kan een ouderling of een bezoekzuster of –broeder zijn.

  Wilt u weten wie de blokouderling in uw wijk is? Volg dan deze link.

  Als u niet weet wie uw ouderling en het fijn vindt dat er iemand langskomt, dan kunt u een mail sturen naar de coördinatoren pastoraat. Of met hen bellen: dhr. H. (Henk) Kasbergen, 0182-375068 of dhr. J.P. (Sjaak) Verbree, 0182-585635, . Voor jeugdpastoraat (tot 18 jaar) mail naar jeugdpastoraat@solcon.nl.
  De reden dat wij u en elkaar willen helpen, komt voort uit onze Bijbelse opdracht:
  De gemeente is het lichaam van Christus, waarin iedereen een plaats en een taak heeft en waar de gemeenteleden naar elkaar omzien. (1 Kor. 12: 12-31). Om er voor te zorgen dat de gemeente aan haar doel beantwoordt, wordt zij toegerust en geleid door ambtsdragers (Ef. 4:11-16). Aan de ouderlingen is de pastorale zorg voor de gemeenten toevertrouwd (1 Petr. 5:1-4).
   
  Ouderlingen zoeken actief contact met gemeenteleden in hun wijk, ook om beter te weten wat er leeft in de gemeente en waar behoefte aan is. Hierbij is veelal de informele aandacht van groot belang. De gemeenteleden hebben het gevoel welkom te zijn, dat ernaar hen wordt omgezien, ook als ze niet meer in de kerk kunnen of willen komen.

  PASTORAAL TEAM

  Met een grote gemeente zoals onze Sint Jansgemeente, met ca. 1500 meelevende en 3800 geregistreerde leden is er een grote verscheidenheid aan pastoralen vraagstukken, die specifieke kennis vraagt om de grens te vinden tussen Pastoraat en professionele hulpverlening.

  Het Pastoraal Team verleent tweedelijns (pastorale) zorg ter ondersteuning van het reguliere pastoraat, bij het vinden van specifieke pastorale zorg en opvulling te bieden bij hiaten in pastoraat.

  Activiteiten van het pastoraal team zijn ondermeer:

  • Bewaken van de grens van tweedelijns zorg.
  • Doorverwijsfunctie binnen de brede (pastorale) zorg van de gemeente.
  • Kennisbank ter ondersteuning van het reguliere (blok)pastoraat.
  • Toerusting ouderlingen.
  • Assisteren bij (crisis) pastoraat.
 • Jeugdpastoraat
 • Jeugdpastoraat richt zich op de persoonlijke situatie en het geloof bij jongeren. De jeugdouderlingen zijn hiervoor beschikbaar.
  In onze gemeente zijn er verschillende activiteiten voor kinderen en jongeren, zoals kinderbijbelvertelling (tot 12 jaar), catechese (vanaf 12 jaar) en jeugdclubs (vanaf 8 jaar).
  Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar:  jeugdpastoraat@solcon.nl 
 • Diaconaat
 • Diaconie is de dienst aan mensen uit liefde voor God verricht. Wat God van een mens wil is niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.

  Een Overzicht van alle activiteiten van de diaconie ziet u op de site van de diaconie

  www.diaconiegouda.nl

  Hulp nodig?

  Hebt u eenvoudige hulp nodig maar heeft u niet de financiële middelen om betaalde hulp in te schakelen. Burennetwerk wilt u in contact brengen met een goede buur om u te helpen! Wilt u een goede buur zijn die een andere buur wil helpen. Of kent u iemand die hulp nodig heeft? Meld je aan bij het Burennetwerk Gouda. Ga naar www.burennetwerk.nl

  Overzicht van verschillende hulpverlenende instanties

  http://www.diaconiegouda.nl/wp-content/uploads/2014/02/Sociale-kaart-2014.pdf

  Contact

  Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de diakenen(Hier als het kan een link naar de diacenen) of de diaconaal consulent Joyce Schoon.

  Joyce Schoon

  Mail: diaconaalconsulent@pkngouda.nl

  Telefoon: 0182-537122 (ma, di & do)

  Steun

  De diaconie krijgt geld
via collectes, giften en speciale acties en via legaten en nalatenschappen. Zo betaalt de diaconie alle activiteiten die zij organiseert voor de diverse doelgroepen en steunt zij projecten, zowel lokaal en landelijk als wereldwijd. Voor speciale projecten, zoals het Burennetwerk Gouda en het project Levensboeken, doet de diaconie ook een beroep op fondsen. Wilt u zelf de diaconie steunen? Een bijdrage voor de diaconie kunt u storten op:

  • NL17INGB0000480155 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk te Gouda
  • NL70INGB0000004192 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente te Gouda

  De diaconie heeft een officiële ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat giften kunnen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

  Wilt u meer informatie over het diaconale werk in Gouda kijk op de PKN Diaconie Gouda.

 • Jeugddiaconaat
 • Wat is (jeugd)diaconaat? Eerst maar eens diaconaat of diaconie. Dit woord is afkomstig van het griekse woord diakonos (διακονος) dat dienaar betekent. Een diaken is dus een dienaar en de diaconie dient. Het ambt van diaken komt uit de bijbel. In Handelingen 6 lezen we dat dit ambt wordt ingesteld om in de eerste plaats weduwen te helpen. Daarnaast verkondigen diakenen het Woord en in onze kerk zijn ze er ook speciaal voor om in de kerkdienst te dienen. Uiteraard als collectant, maar ook in het bijzonder bij het Heilig Avondmaal. Dat dienen een taak is die niet alleen voor een ambtsdrager geldt, laat Jezus zien in Matth. 25: 35-36: “Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” Binnen de diaconie zijn er veel verschillende aspecten. Zo is men bezig met werelddiaconaat, ouderenzorg, diaconaat in de eigen gemeente,… en ook met jeugddiaconaat.

  In onze St. Jansgemeente zijn twee diakenen speciaal aangewezen om invulling te geven aan het jeugddiaconaat. Dit zijn Johan de Wit (wijk A) en Aart-Jan Baaijens (wijk B). Zij werken hierbij nauw samen met de jeugdouderlingen van beide wijken.

  Doelen binnen het jeugdwerk Het jeugddiaconaat heeft drie doelen: 1) er zijn voor en een helpende hand bieden aan jongeren in diaconale nood, 2) jongeren bewust maken van de roeping om diaconaal bezig te zijn in het leven van elke dag en 3) middels (opbrengsten uit) acties diaconale doelen ondersteunen. Van de drie doelen ligt de aandacht voornamelijk op de laatste twee. De behoefte aan diaconale ondersteuning bij de jeugd in de St. Jansgemeente is beperkt. Het blijft natuurlijk wel belangrijk dat jongeren de jeugddiakenen in geval van nood weten te vinden.

  De focus van het Jeugddiaconaat ligt in onze gemeente bij de bewustwording van jongeren. De kinderen en jongeren van onze gemeente leven vaak in een relatief luxe en beschermd milieu. Hierdoor zijn ze zich mogelijk nauwelijks bewust van het feit dat ze het erg goed hebben in vergelijking met veel andere mensen in deze wereld. Door hen dit te laten zien, erover te vertellen en ook echt te laten ervaren zullen ze hiervan bewuster worden. Het jeugdwerk kan je daarbij zien als een proeftuin, waarbij men leert hoe het is om als christen (ook praktisch) in deze wereld te staan.

  Veel verschillende aspecten Vaak wordt bij diaconaat eerst en vooral aan geld gedacht. Door collectes en acties wordt geld ingezameld en dit geld kan dan weer besteed worden aan een goed doel. Natuurlijk is dit heel goed, maar diaconaat is veel meer dan geld! Het gaat namelijk ook om: persoonlijke aandacht, gastvrijheid, voorbede, betrokkenheid, rechtvaardigheid, maar ook zorg voor de schepping.

  Als je het zo bekijkt, dan komen al snel allerlei concrete dingen in je op die allemaal met diaconaat te maken hebben: – bezoeken van zieke en eenzame mensen – bidden voor mensen die verdriet hebben – boodschappen doen voor een oude buurvrouw – uitnodigen van iemand die niet zoveel vrienden heeft – een kaartje sturen aan iemand die een baby heeft gekregen – helpen bij het uitdelen van eten en kleren (bijv. bij voedselbank) – kopen van eerlijke producten (fairtrade) – zorgdragen voor het milieu – enz. enz.

  Invulling Zoals eerder aangegeven zijn er twee jeugddiakenen in onze gemeente. Zij hebben de specifieke taak om jeugddiaconaat vorm te geven binnen onze gemeente. Nu hebben wij in de gemeente nogal veel jeugd. Daar zijn we uiteraard erg blij mee, maar het betekent ook een hoop werk. Gelukkig zijn er in de gemeente ook veel jeugdwerkers. Zij zijn degenen die de directe contacten hebben met de jeugd. Zij zijn ook degenen die de boodschap van het evangelie aan hen vertellen, maar ook laten zien. Bij jeugddiaconaat gaat het nu vooral om het laatste: de daad bij het Woord! Beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

  Er gebeurt bij de verschillende jeugdactiviteiten veel op het gebied van diaconaat: kaarten maken, acties doen, bejaardentehuis bezoeken, enz. Wat de jeugddiakenen graag zouden bereiken is een stukje samenwerking daarin. Enerzijds ondersteuning (meedenken) vanuit de jeugddiakenen en anderzijds onderlinge uitwisseling van ideeën en afstemming tussen de verschillende activiteiten.

  Om dit te bereiken is binnen het leidingteam een zogenaamde clubdiaken aangewezen. Deze persoon is binnen de club (of catechisatie, of…) het aanspreekpunt en trekker voor diaconaat. De clubdiakenen komen regelmatig (2 à 3 keer per jaar) bij elkaar voor overleg. De invulling van jeugddiaconaat binnen hun activiteit blijft overigens altijd de verantwoordelijkheid van het team.

  Seizoen 2010-2011 Dit seizoen heeft het thema “1,2,3,vieren!”. Dit thema zal op allerlei manier terugkomen in het jeugdwerk (en daarbuiten). Ook met het jeugddiaconaat willen we graag hierbij aansluiten. Nieuw dit seizoen is het idee om in het voorjaar een speciaal moment te hebben, waarbij allerlei initiatieven bij elkaar komen. Gedacht wordt aan een zondag gericht op diaconaat. Hierover zal in het clubdiakenoverleg verder worden nagedacht.

  Ook leuk is het initiatief van de Aradcommissie om in de zomer van 2011 een jongerenreis te maken naar Roemenie. Het idee is om dit te combineren met een diaconale activiteit. De jeugddiakenen zijn hier ook bij betrokken.

  Verder is het goed te noemen dat de diaconie ondersteuning kan bieden bij diaconale werkvakanties en (dit is nieuw) bij maatschappelijke stages binnen de kerkelijke gemeente.

  Het jeugdwerk wordt vanaf dit seizoen extra ondersteund door de professionele jeugdwerkers van STEP. Dit geldt ook voor het onderdeel Jeugddiaconaat. Bij STEP is hiervoor Wesna Molenaar beschikbaar.

  Links Diaconie PKN Gouda: http://www.diaconiegouda.nl/

 • St. Christelijke Hulpverlening
 • Stichting Christelijke Hulpverlening (Swanenburgshofje) is een laagdrempelige, interkerkelijke vrijwilligersorganisatie die met een grote groep deskundige en betrokken vrijwilligers mensen met maatschappelijke – en/of psychosociale problemen begeleidt.

  Herken je dit:

  • Zoekt u tijdelijk onderdak?
  • Zit u psychisch in de knel?
  • Heeft u op sociaal terrein hulp nodig?
  • Wilt u hulp bij het verwerken van een aangrijpende gebeurtenis?
  • Wilt u tijdelijk afstand nemen van de situatie waarin u zich bevindt?
  • Heeft u hulp nodig bij het omgaan met geld?
  • Heeft u problemen in de relatiesfeer?
  • Kijk dan eens op http://www.swanenburghshofje.nl/ of bel 0182-525925
 • Inloophuis Domino
 • Iedereen is welkom in inloophuis Domino! Inloophuis Domino wil vanuit de christelijke levensvisie een huiskamer bieden voor mensen die in een sociaal isolement dreigen te raken. Het inloophuis is zeven dagdelen in de week geopend. U kunt er gezellig een kopje koffie drinken, uw verhaal doen, anderen ontmoeten en twee keer per week een maaltijd nuttigen. Inloophuis Domino biedt geen praktische hulp, maar verwijst wel door naar hulpverleningsinstanties of de diaconie. De stichting is interkerkelijk en heeft als grondslag de apostolische geloofsbelijdenis.

  Inloopmomenten

  Maandag: 15.00 tot 22.00 (maaltijd van 17.30 tot 18.30)
  Dinsdag: 19.00 tot 22.00
  Woensdag: 19.00 tot 22.00
  Donderdag: 15.00 tot 22.00 (maaltijd van 17,30 tot 18.30)
  Vrijdag: 09.00 tot 11.30

  Met de feestdagen is het inloophuis geopend en in de zomer worden er extra uitjes georganiseerd.