Focustraject

In januari 2019 zijn onze wijkgemeenten gestart met het Focustraject van de IZB. Dit vanuit een verlangen om in ons eigen leven (meer) invulling te geven aan onze missionaire opdracht.

Als Sint-Jansgemeente willen we een missionaire gemeente zijn. Maar hoe doe je dat? Ons dagelijkse leven zit vol ontmoetingsmomenten. Zonder dat we ons dit misschien bewust zijn, zijn dit missionaire contactmomenten. Momenten waarop we iets kunnen delen van ons leven met Jezus. We lopen veel van deze momenten voorbij. Focus is bedoeld om ons daarbij te helpen, om meer bewustwording te creëren van de missionaire momenten in ons dagelijks leven.

Met het Focustraject richten we ons op drie ontwikkelingen:

 1. Een hernieuwde, verdiepte ontmoeting met Jezus. Samen willen we dieper in gesprek gaan over wie God is in ons leven en over wat het betekent om Jezus Christus te (leren) kennen en met Hem te leven.
 2. Een verbinding van ons geloof met ons concrete, dagelijks leven. Bijvoorbeeld in het gesprekje met een andere ouder bij het schoolhek of in de ontmoeting met collega’s bij de koffieautomaat.
 3. Het delen van ons leven met mensen die Jezus nog niet kennen op een manier die bij ons past. Een beweging waarin wij onze ogen, ons hart en ons leven openen voor de mensen om ons heen, juist ook voor hen die Christus niet kennen.

Het gaat erom hoe God werkt in ons leven en hoe dat merkbaar wordt op de plekken waar God ons heeft geroepen. Dat we leven in dagelijkse navolging van Christus en de mensen om ons heen daarin laten delen.

Ds. M.C. Batenburg en G.C. Vreugdenhil: “We zijn in januari met het Focustraject gestart, waarin we hopen dat we als gemeente meer of hernieuwd zicht krijgen op de bewogenheid van Jezus voor mensen. We verlangen ernaar dat meer mensen de Heere Jezus leren kennen en het leven in Hem vinden. De diensten en de Bijbelstudies zijn erop gericht, dat we nog bewuster bezig zijn in gebed en in onze omgeving met de mensen die niet geloven. We hopen met elkaar dat de aandacht van ons als kerk gericht wordt op de mensen die (nog) niet geloven, want dat is waar we door God toe geroepen zijn. Dat kunnen mensen zijn in ons gezin, vrienden, collega’s of buren. Als predikanten hopen we dat we vanuit het Woord en onder leiding van de Geest onze bijdrage hieraan kunnen leveren. We beseffen dat dit niet zonder gebed kan. Wilt u voor ons en voor dit traject wekelijks bidden?”

Twee jaar lang zullen we gemeentebreed de thema’s die ons vanuit het Focustraject worden aangereikt gebruiken voor onder andere themadiensten, Bijbelkringen en het jeugdwerk. Het Focustraject start in januari 2019 en zal eind november 2020 worden afgerond. In deze periode komen er zes themablokken aan bod:

Blok 1 (januari – maart 2019): Jezus ontmoeten

In dit eerste blok gaan we in op de volgende vragen: Wie is Jezus voor ons? Hoe hebben wij Hem leren kennen? Hoe kunnen de mensen om ons heen Jezus ontmoeten en kunnen wij daarin een rol spelen? Ook gaan we zelf op zoek naar échte ontmoetingen met de mensen om ons heen.

In ieder blok zijn er circa vijf speciale Focus-themadiensten. Tijdens deze kerkdiensten staan de Bijbelgedeeltes die in de kringen aan de orde komen centraal. In het eerste blok gaan de teksten over vijf ontmoetingen in de evangeliën die ons steeds laten zien dat Jezus zelf het initiatief neem: Hij zoekt mensen op. 

De themadiensten in blok 1:

 • 6 januari ochtenddienst met het thema ‘Jezus nodigt ons uit’ (Johannes 1:35-43, Roeping eerste discipelen)
 • 27 januari ochtenddienst met het thema ‘Jezus ziet ons aan’ (Lukas 19:1-10, Zacheüs)
 • 17 februari ochtenddienst met het thema ‘Jezus spreekt ons aan’ (Lukas 4:14-30, Jezus in Nazareth verworpen)
 • 10 maart ochtenddienst met het thema ‘Jezus raakt ons aan’ (Lukas 5:12-16, Reiniging van een melaatse)
 • 31 maart ochtenddienst met het thema ‘Jezus geeft zichzelf voor ons’ (Lukas 23:33-43, De kruisiging)

Blok 2 (april – juni 2019): Dichtbij Jezus leven

Vaak denken we aan Jezus in de verleden tijd. Dan spreken we over wat Hij voor ons gedaan heeft, in Zijn menswording, Zijn onderwijs, Zijn lijden, sterven en opstaan. In dit tweede blok willen we erbij stilstaan dat Jezus ook vandaag een levende Heer is. Hij heeft beloofd iedere dag bij ons te zijn. We mogen in Zijn nabijheid leven.

In het tweede blok is het thema ‘Jezus dichtbij’. Hoe kunnen we Zijn stem leren verstaan en leren zien dat Jezus als Levende Heer in de levens van mensen werkt?

De themadiensten in blok 2:

 • 21 april middagdienst met het thema ‘De verborgen aanwezigheid van Jezus’ (Lukas 24:13-32, de Emmaüsgangers)
 • 28 april ochtenddienst met het thema ‘De stem van Jezus’ (Johannes 21:1-14, De wonderbaarlijke visvangst)
 • 19 mei ochtenddienst met het thema ‘Een brief van Jezus’ (2 Korinthe 3:1-6)
 • 2 juni ochtenddienst met het thema ‘Gebed om de Heilige Geest’ (Handelingen 1)

Blok 3 (september – november 2019): Jezus in jouw wereld

Als christenen hebben we allemaal onze eigen plek in de samenleving. In dit blok denken we erover na hoe we een verbinding kunnen maken tussen kerk en werk, tussen zondag en maandag, tussen geloof en leven. Blok 3 heeft als titel: ‘Jezus in jouw wereld’. We staan stil bij de plaats waar we dagelijks zijn als de plek waar God ons heeft geroepen om tot zegen te zijn, ook als de omstandigheden soms zwaar zijn. We spreken over de manier waarop we in de gemeente toegerust, gesteund en uitgedaagd worden om het verschil te maken in onze omgeving. We zien hoe God ons dagelijks in situaties brengt waarin we kunnen dienen en oog leren krijgen voor de naaste die onverwacht op ons pad komt. Ten slotte kijken we naar het Onze Vader en hoe dit gebed alle aspecten uit ons dagelijks leven kan verbinden met God.

De themadiensten in blok 3:

 • 22 september, Startzondag, ochtenddienst met het thema ‘Waar God je roept’ (Jeremia 29:4-14)
 • 29 september, ochtenddienst met het thema ‘Als het erop aankomt’ (Daniël 1:1-21)
 • 3 november, ochtenddienst, tevens dienst van voorbede en dankzegging, met het thema ‘Toerusting in de gemeente voor buiten’ (Kolossenzen 3:22-4:9)
 • 10 november, ochtenddienst met het thema ‘Kansen in het dagelijks leven’ (Lukas 10:25-37, over de Barmhartige Samaritaan)
 • 17 november, ochtenddienst met het thema ‘Onze Vader’ (Mattheus 6:9-13)

  Daarnaast is er in blok 3 (en/of 4) volop gelegenheid voor gesprek, uitwisseling en onderlinge bemoediging om christen te zijn in de eigen leer- en werkomgeving. Met dit als doel worden groepen gevormd van mensen die doordeweeks met vergelijkbare werkzaamheden bezig zijn. De start van deze gesprekken zal een gemeenteavond zijn over het thema ‘Geloof en werk’. De datum hiervan volgt nog.

Blok 4 (januari – maart 2020): De gemeente van Jezus

In blok 4 staan de volgende vragen centraal: Wat betekent het om als een open gemeenschap de liefde van Christus in deze wereld zichtbaar te maken? Hoe kan de kerk gastvrij, dienend, getuigend en zegenend in haar omgeving aanwezig zijn en in Jezus’ naam verschil maken? 

De themadiensten in blok 4:

 • 12 januari, ochtenddienst met het thema ‘Eenheid en verbondenheid’ (Efeze 4:1-16, ‘Samen in de naam van Jezus’)
 • 26 januari, ochtenddienst met het thema ‘Verlangen en verwachting’ (Psalm 84 en Lukas 2:40-52, over heimwee naar God en de twaalfjarige Jezus in de tempel)
 • 2 februari, middagdienst met het thema ‘Liefde en echtheid’ (Romeinen 12: 9-21)
 • 23 februari, ochtenddienst met het thema ‘Gastvrijheid en openheid’ (Lukas 14: 12-14, over Jezus in het huis van een vooraanstaande Farizeeër)
 • 8 maart, ochtenddienst met het thema ‘Dienen en delen’ (Mattheüs 25: 31-46, over de tekst ‘Ik was hongerig en jij gaf Mij te eten’)    

Blok 5 (april – juni 2020): Jezus en het Koninkrijk

Wat bedoelde Jezus wanneer Hij sprak over het Koninkrijk van God? In blok 5 willen we onze visie op ‘missionair zijn’ verbreden. We kijken in de gesprekken naar de komst van Christus, de Koning, de kosmos en de kracht van het Koninkrijk. We zoeken daarbij naar verbindingen met de coronacrisistijd. Daarvoor zitten in de deelthema’s en de Bijbelgedeelten voldoende aanknopingspunten.

De themadiensten in blok 5:

 • 19 april: ochtenddienst met het thema ‘Komst’ (Markus 1:9-15, over Jezus’ doop, de verzoeking in de woestijn en Jezus’ spreken over de kern van het evangelie, het Koninkrijk van God)
 • 10 mei: ochtenddienst met het thema ‘Koning’ (Filippenzen 2: 1-11, over het koningschap van Christus, dat geen triomftocht is, maar door de diepte heen gaat)
 • 24 mei: middagdienst met het thema ‘Kosmos’ (Romeinen 8: 18-26, over de bevrijding van Gods kinderen én van de schepping)
 • 7 juni: ochtenddienst met het thema ‘Kracht’ (Mattheüs 9: 35-10:20, over de oogst die groot is en de menigte als schapen zonder herder)

   

Blok 6 (september – november 2020): Vrucht dragen

Het thema van blok 6 is ‘Vrucht dragen door Jezus’. Daarbij gaan we in op wat het betekent om als uitgezonden mensen te leven: verbonden te zijn met Christus en vrucht te dragen. We zien dat onze verbondenheid met Hem een gegeven is en tegelijkertijd onze reactie vraagt. Vervolgens onderzoeken we wat het betekent om vrucht te dragen in ons dagelijks leven van werk, gezin, school, straat en samenleving. Wat is daarvoor nodig? Welke concrete dingen zouden wij kunnen doen?

De themadiensten in blok 6:

 • 30 augustus, ochtenddienst met het thema ‘Bemoedigd en gezonden’ (Mattheüs 28:16-20, over de Grote Opdracht die Jezus Zijn leerlingen meegeeft);
 • 13 september, Startzondag, ochtenddienst met het thema ‘Deel van de gemeente’ (1 Petrus 2:4-10, over verschillende typeringen van de gemeente: levende stenen, koningen en priesters, uitverkoren, heilig, Gods volk);
 • 4 oktober, middagdienst met het thema ‘Geroepen tot verantwoording’ ( 1 Petrus 3: 13-17, over het rekenschap geven een goede levenswandel);
 • 25 oktober, ochtenddienst met het thema ‘Tegen de stroom in’ (1 Petrus 4: 12-16), over verdrukking en lijden);
 • 15 november, ochtenddienst met het thema  ‘Verbonden aan Christus’ (1 Johannes 15:1-17, de gelijkenis van de wijnstok)

Het Focustraject is een gemeentebreed proces van bezinning op missionair gemeente-zijn, vanuit een hernieuwde gerichtheid (focus) op Jezus Christus. Focus is voor iedereen en er zijn verschillende manieren waarop je mee kunt doen:

 • Themadiensten: In ieder blok (van circa 3 maanden) zijn er vijf speciale Focus-themadiensten. Tijdens deze diensten staan de Bijbelgedeeltes die in de kringen aan de orde komen centraal. Kijk onder themablokken voor meer informatie over de themadiensten.
 • Kring: Als Bijbelkring of LEV-kring ga je aan de slag met het Focuswerkboek. In het werkboek staat gespreksmateriaal voor de invulling van de kringbijeenkomsten. Iedere bijeenkomst heeft ongeveer dezelfde opbouw: Bijbelstudie – Verhalen delen – In beweging (toepassing in de praktijk) – Gebed. Kijk voor meer informatie over de werkboeken bij het kopje materiaal.
 • Gezin: Er is een boekje met gezinsmomenten over de Focusgesprekken van blok 1 t/m 3. In dit boekje staan dertig gezinsmomenten die je aan tafel, op een rustige zondagmiddag of op vakantie kunt gebruiken. Zo kun je als gezin met elkaar doorpraten over de thema’s die aan de orde zijn geweest in de diensten, club of catechese.
 • Stille tijd & gebed: Gebed is het fundament onder het Focustraject. Het traject heeft alleen zin als het door gebed gedragen wordt. We willen gemeenteleden vragen om te bidden dat de hernieuwde focus op Jezus Christus persoonlijk en voor de gemeente van betekenis mag zijn.
 • Jeugdwerk: Ook in het jeugdwerk zullen Focusthema’s aan de orde komen. Er zijn speciale werkboeken beschikbaar voor verschillende leeftijdsgroepen. Tijdens blok 1 zullen op de catechese, club en kinderleerdienst deelthema’s uit deze werkboeken worden besproken.
 • Gemeenteavonden: Met enige regelmaat zijn er gemeenteavonden rond de thema’s van Focus. Tijdens deze avonden gaan we als gemeenteleden met elkaar in gesprek en kunnen we ervaringen met elkaar delen.
 • Gesprekken over Geloof en Werk. In blok 3 en 4 is er volop gelegenheid voor gesprek, uitwisseling en onderlinge bemoediging om christen te zijn in de eigen leer- en werkomgeving. Met dit als doel worden groepen gevormd van mensen die doordeweeks met vergelijkbare werkzaamheden bezig zijn. De start van deze gesprekken is een gemeenteavond.
 • Geloven op werkdagen. Het gratis boekje met deze titel is bedoeld voor ondernemers en leidinggevenden en bevat tien korte overdenkingen voor persoonlijk gebruik die aansporen om de beweging van de binnenkamer naar de werkvloer te (blijven) maken. Dezelfde informatie is te vinden op izb.nl/podcasts-geloven-op-werkdagen. Door zich in te schrijven op www.izb.nl/woord-voor-de-werkweek kunnen geïnteresseerden bovendien een wekelijkse Podcast ontvangen waarin ondernemers en leidinggevenden worden geïnspireerd om gericht op Christus de werkweek in te gaan.
 • Focus op maat: We willen iedereen gelegenheid geven om over Focusthema’s in gesprek te gaan op een manier die bij hem of haar past. Bij iedere werkvorm gaan we uit van de gesprekken in het Focuswerkboek. Bij Focus op maat ontmoeten we elkaar meerdere keren, zodat we kunnen terug komen op wat de vorige keer is besproken. Focus op maat bestaat uit:
  • Een Focuswandelgroep. We wandelen iedere tweede zaterdag van de maand, vanaf 10.00 uur ‘s ochtends. Tijdens het wandelen bespreken we met elkaar de vragen uit het werkboek. Aanmelden kan via focus@sintjansgemeente.nl, ook als je geïnteresseerd bent in wandelen op een ander moment.
  • Andere ideeën en initiatieven voor Focus op maat zijn van harte welkom. Mail je suggestie naar: focus@sintjansgemeente.nl.

Vanuit de IZB zijn voor het focustraject verschillende materialen ontwikkeld waarmee we als gemeente aan de slag kunnen:

 • Werkboek voor kringen. In het werkboek staat gespreksmateriaal voor de invulling van de kringbijeenkomsten. Iedere bijeenkomst heeft ongeveer dezelfde opbouw: Bijbelstudie – Verhalen delen – In beweging (toepassing in de praktijk) – Gebed. Dit werkboek kost € 10,- en is te gebruiken voor de eerste drie themablokken (één jaar).
 • Handleidingen gespreksleiders. De handleidingen voor de gespreksleiders zijn te vinden op de IZB-site: https://www.izb.nl/focus/handleiding/. Deze handleiding is bedoeld als aanvulling op het werkboekje. In de handleiding staan onder meer concrete aanwijzingen bij elk onderdeel van de Bijbelstudie, achtergrondinformatie bij de Bijbelgedeeltes en filmpjes die gebruikt kunnen worden tijdens de kringbijeenkomst.
 • Werkboek gezinnen. Er is een boekje over de Focus-gesprekken van blok 1 t/m 3 speciaal voor gezinnen. In dit boekje staan dertig gezinsmomenten die je aan tafel, op een rustige zondagmiddag of op vakantie kunt gebruiken. Zo kun je als gezin met elkaar doorpraten over de thema’s die aan de orde zijn geweest in de diensten, club of catechese. De boekjes zijn verkrijgbaar voor € 3,- per stuk.
 • Thema-katern ‘In gesprek over gebed’. Er is een speciaal thema-katern over bidden. In dit boekje staan drie gesprekken over gebed: 1. De kracht van het gebed, 2. Onverhoorde gebeden en 3. Luisterend bidden. Het thema-katern kan gebruikt worden voor drie extra kringavonden als aanvulling op het werkboek.
 • Thema-katern ‘Geloof en werk’. Dit katern biedt gespreksmateriaal om in drie bijeenkomsten na te denken over wat de Bijbel zegt over werk. Tijdens de eerste bijeenkomst vragen we ons af of en waarom werk belangrijk is voor God en daarmee voor ons. Velen worstelen met het vinden van een gezonde balans tussen werk en de rest van het leven. Bovendien is er ook veel gebrokenheid op de werkvloer. Daarover gaat het in het tweede gesprek. Als werk belangrijk is voor God, dan wil je Jezus ook op je werk navolgen. In het derde gesprek kijken we naar wat de Bijbel ons daarover aanreikt. Deze katerns kosten € 5, – per stuk.
 • ‘Geloven op werkdagen’. Het gratis boekje met deze titel is bedoeld voor ondernemers en leidinggevenden en bevat tien korte overdenkingen voor persoonlijk gebruik die aansporen om de beweging van de binnenkamer naar de werkvloer te (blijven) maken. Dezelfde informatie is te vinden op www.izb.nl/podcasts-geloven-op-werkdagen. Door zich in te schrijven op  www.izb.nl/woord-voor-de-werkweek kunnen geïnteresseerden bovendien een wekelijkse Podcast ontvangen waarin ondernemers en leidinggevenden worden geïnspireerd om gericht op Christus de werkweek in te gaan.

Alle werkboeken en thema-katerns zijn verkrijgbaar na afloop van de themadiensten (bij de Focus-tafel bij de kosteruitgang) of kunnen worden aangevraagd via de mail focus@sintjansgemeente.nl.

Graag stellen we het Focusteam aan jullie voor: Marco Batenburg, Aalt Visser en Gerrit Vreugdenhil (de predikanten), Arie Vermeij (ouderling vorming & toerusting), Arjen van de Wetering (missionair ouderling), Linda Oskam, Jannie van Leeuwen, Wouter Mouw en Rieke de Kool. Frans Pieter Trouborst denkt vanuit de kerkenraad mee over Focus in het jeugdwerk, Jan van Luik en  Klaas van Meijeren bieden ondersteuning vanuit de IZB. Dit team is door de kerkenraden gevraagd om de uitvoering van Focus in onze gemeente te ondersteunen en stimuleren. Hebben jullie vragen of opmerkingen over Focus? Mail dan met dit team: focus@sintjansgemeente.nl

Hebben jullie vragen of opmerkingen over Focus? Dan kun je na afloop van iedere themadienst terecht bij het Focusteam (bij de Focustafel bij de kostersuitgang). Of mail naar: focus@sintjansgemeente.nl