pastorale brief op weg naar Pasen

Glas 7 - 700

Beste gemeenteleden, broeders en zusters,

We zijn als gemeente onderweg naar Pasen. En we missen elkaar, het doet pijn om elkaar op zondag en ook op andere momenten niet fysiek te kunnen ontmoeten. Die pijn wordt des te sterker gevoeld nu we op de drempel staan van de stille week. De week die getekend wordt door Witte Donderdag en Goede Vrijdag, en die uitloopt op het grote feest van Pasen, waarop we de opstanding van Jezus Christus gedenken en vieren.

In deze tijd leven we anders mee met de eredienst dan normaal. Anders, en waarschijnlijk bewuster dan in een tijd waarin alles vanzelf lijkt te gaan. Velen van u leven trouw en intens mee met de kerkdiensten die digitaal naar ons toekomen. We zijn dankbaar voor de technische mogelijkheden om ook nu het Woord te laten klinken en de lofzang gaande te houden, al neemt dat het gemis van het samenkomen in de kerk niet weg. We kunnen in deze dagen ook iets begrijpen van de pijn van gemeenteleden die áltijd aangewezen te zijn op deze hulpmiddelen, omdat ze zelf niet meer naar de kerk kunnen.

We roepen elkaar op om te volharden en dicht bij Jezus Christus te blijven. Hij heeft de diepste angst, de grootste schuld en het zwaarste lijden gedragen. Hij is er aan onderdoor gegaan, maar daar ook uit opgestaan. Daarom mogen we geloven dat we niet alleen zijn – hoe diep onze weg ook kan gaan. In het verdriet van deze tijd is Hij aanwezig. Hij deelt ons leven en lijden – ook met onze ziekten is Hij vertrouwd (Jesaja 53). Wat een liefdevolle Heiland hebben wij! Laten we ons dan ook verootmoedigen voor Hem: onze zonden belijden en uit de weg ruimen wat niet goed is. En laten we ons in die weg aan Hem toevertrouwen en bidden om zijn kracht en troost op de weg die wij gaan. 

In de Stille Week worden in de Sint Jan van maandag tot woensdag korte diensten gehouden (telkens om 19.30 uur), die ook op de gebruikelijk manieren te volgen zijn. Al jaren zijn we gewend om op Witte Donderdag het Heilig Avondmaal te vieren. Oog in oog met de Gekruisigde ontdekken we onze schuld, en verwonderen we ons erover dat Hij zich daarvoor heeft gegeven. We gedenken de dood van Christus voor onze zonden en vieren de gemeenschap met Hem en met elkaar. We doen dat in dankbare gehoorzaamheid aan het woord van Christus, die heeft gezegd: “doe dat tot mijn gedachtenis.” De kerkenraden hebben daarom besloten om de avondmaalsviering ook dit jaar door te laten gaan – het sacrament kan juist nu niet worden gemist.

Hoe kunnen we nu, in deze bijzondere periode, in onze thuissituatie de viering meebeleven?

Allereerst door de dienst te volgen in lied, gebed en Woordverkondiging. Voorafgaande aan de avondmaalsviering bidden we dat Christus zelf aanwezig zal zijn in de tekenen van brood en wijn. En we horen dat we onze harten zullen opheffen tot Christus, die in de hemel is. Het is mogelijk om ook thuis van tevoren brood en wijn als zichtbare tekens van het lichaam en bloed van Christus klaar te zetten. Door hierop te letten, zien we het heil van Christus voor ons uitgetekend. Zo gedenken en vieren wij de gemeenschap met de gekruisigde en opgestane Heere. Omdat onze Heiland niet aan één plaats gebonden is, kan dit ook in de huiskamer worden beleefd. Hij wil immers overal aanwezig door Woord en Geest aanwezig zijn waar mensen verlangend uitzien naar Hem.

Het is ook mogelijk om thuis het avondmaal daadwerkelijk te gebruiken. U zet dan van tevoren brood en wijn (of sap) klaar en nuttigt het dan op het moment dat dit in de kerk ook gebeurt. Als de dienaar het brood breekt en neemt, doet u dit thuis ook, en als hij de beker pakt, doet u dat thuis evenzo. Zo kunnen we ook thuis het avondmaal mee vieren. Er zijn gemeenteleden die zelf nooit in de kerk een avondmaalsviering kunnen bijwonen, maar die gewend zijn om in verbondenheid met de vierende gemeente in de kerk, op deze wijze thuis brood en wijn te gebruiken wanneer deze in de kerk worden rondgedeeld.  

In deze bijzondere situatie voor ons als kerk, willen we als kerkenraden dit ook als een mogelijkheid aanreiken. Niet als een verplichting, maar als manier om door het gebruik van brood en wijn het werk van Christus te gedenken en te vieren.

Laten we voor de komende week bidden om gezegende diensten, die ons dicht bij de gekruisigde en opgestane Christus brengen. Van Hem is onze verwachting!

Namens de kerkenraden,

Ds. Gerrit Vreugdenhil
Ds. Marco Batenburg

P.S. We wijzen ook op de brief die door het moderamen van de Protestantse Kerk over dit onderwerp is geschreven. U vindt deze via deze link.