Versoepeling maatregelen september 2021

EVogkadU4AAsPOf

Naar aanleiding van de besluiten van de landelijke overheid en het advies van de PKN hebben de kerkenraden besloten om de maatregelen in onze gemeente te versoepelen.  

De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert vanaf zaterdag 25 september in een dringend advies om afstand te houden. Dit betekent dat ook in kerken de verplichting van ‘1,5 meter afstand houden’ formeel vervalt. Tegelijkertijd benadrukt de overheid dat één van de corona maatregelen blijft: afstand houden.

Aan dit besluit liggen de volgende overwegingen ten grondslag. Besproken is dat versoepelingen van de maatregelen gewenst en mogelijk zijn. We volgen daarin de overheid waarin de basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert in een dringend advies om afstand te houden. Tegelijkertijd zijn er signalen van gemeenteleden die zich zorgen maken over te grote stappen als het gaat om het loslaten van de 1,5 meter. Gemeenteleden die een kwetsbare gezondheid hebben of zorgen hebben om alsnog het virus op te lopen. In de maatregelen is daarom gezocht naar een balans tussen versoepelen en ruimte houden voor elkaar. 

Met deze maatregelen komt er meer ruimte voor het gemeenteleven, passend binnen de richtlijnen van de overheid. Een belangrijke voorwaarde blijft dat we bij klachten thuisblijven, gepaste afstand houden en ons aan de hygiënemaatregelen blijven houden. 

Maatregelen

Concreet is het volgende besloten aan versoepeling van maatregelen. 

Vanaf zondag 3 oktober geldt voor alle diensten een vrije inschrijving voor alle kerkdiensten. De uitnodiging per buurt komt te vervallen. Het maximaal aantal bezoekers wordt geleidelijk verhoogd. Daarbij rekening houdend met mensen die geen bezwaar hebben tegen het laten vervallen van de 1,5 meter afstand en zij die daar prijs op stellen. Het collecteren in de kerk blijft nog niet mogelijk. Wel zullen twee collectezakken aangeboden worden bij de uitgangen. U kunt dus ook weer met collectebonnen of contant geld bijdragen. Daarnaast blijft de digitale collecte ook mogelijk. Het zingen blijft mogelijk op dezelfde manier als we nu gewend zijn. Daarbij is aandacht voor ventilatie. 

Bij het jeugdwerk, clubs en catechese, volgen we de maatregelen op de scholen en worden alle beperkingen afgeschaft.

In de kerk wordt zondag 3 oktober in een aantal bankenrijen de 1,5 meter losgelaten. De zondagen daarna worden daar banken aan toegevoegd voor zover dit past bij het tempo van individuele gemeenteleden en de ontwikkelingen in de maatschappij. Om te weten hoe gemeenteleden tegen de versoepeling van de maatregelen aankijken wordt vanaf volgende week een vraag toegevoegd in het registratieformulier voor de kerkdienst. U kunt aangeven of u graag een zitplaats wilt waar de 1,5 meter gewaarborgd is. Het registratiesysteem blijft vooralsnog in gebruik om daarmee de bezoekersaantallen te kunnen reguleren. Op zondag 3 oktober zullen voldoende plaatsen beschikbaar zijn waar de 1,5 meter gewaarborgd is.

In de kerk zijn in ieder vak banken waar de 1,5 m gewaarborgd is en banken waar dit niet meer geldt. In de achterste banken in het schip wordt de 1,5 m losgelaten. Bij het naar binnenlopen kunt u zelf kiezen waar u gaat zitten. Let daarbij wel op dat u goed inschuift in de bank, daarbij de maatregel in de bank respecteert. 

In de kerk is per bankenrij zichtbaar welke maatregelen gelden. De rijen zijn gemarkeerd met gekleurde kaarten met symbolen waaruit blijkt welke maatregel van toepassing is. De kleurcodes van de maatregel kaarten betekenen het volgende: 

  • Groen: hier geldt géén 1,5 meter afstand meer, maar hanteren we één lege zitplaats afstand tussen twee huishoudens. Bij plaatsnemen in de rij graag doorschuiven naar het midden.
  • Geel: zitplaatsen waar de 1,5 meter afstand gewaarborgd blijft; 
  • Rood: banken waar je niet mag zitten (banken tussen de “gele” banken).

Mocht u vragen hebben dan zijn daarvoor een aantal diakenen beschikbaar in het schip. Zij zien ook toe op het goede verloop van het vullen van de kerk. 

Het verlaten van de kerk vindt niet meer plaats op aanwijzing van diakenen. U wordt verzocht om rekening te houden met het bewaren van gepaste afstand. U kunt de kerk per bank verlaten, te beginnen bij de achterste banken. Achter de preekstoel verlaten de voorste rijen als eerste de kerk. 

Houdt ook bij het koffiedrinken en de toegangen van de kerk gepaste afstand. 

Tot slot

Met deze maatregelen hopen en bidden wij dat de versoepelingen op zodanige wijze worden ingevoerd dat dit past bij het tempo van individuele gemeenteleden. Laten we elkaar de ruimte geven, daar waar nodig. Als kerkenraden merken we dat de maatregelen die door overheid en kerken worden bedacht onrust geven. Het debat lijkt te verharden, zowel buiten als binnen de kerk. Laten wij ons vooral richten op God, wat vraagt Hij van ons als gemeente, als christen, in deze tijd. Welke rol kunnen wij spelen in de maatschappij, op dit onderwerp en andere thema’s? Laten we daarover in gesprek blijven, luisteren naar elkaar en naar God.

Ook al worden de maatregelen versoepeld, we weten dat veel mensen gevolgen ervaren van de eenzaamheid van de afgelopen periode. Laten we naar hen blijven omzien, hen opzoeken en ondersteunen. 

En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus. Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen. (1 Thessalonicenzen 5:23 en 24)

Hartelijke groet,

De kerkenraden van wijk A en wijk B van de Sint-Jansgemeente

30 september 2021