Gebed voor de schepping

gebed_voor_de_schepping

In de middagdienst van zondag 24 mei, over het thema ‘Kosmos’, is gebeden voor de schepping. We delen dit gebed, zodat u het thuis ook kunt bidden.

Heere God, trouwe Vader in de hemel. In deze dienst hebben wij vanuit Uw Woord nagedacht over de kosmos, Uw schepping. En allereerst willen wij U prijzen vanwege alles wat U in Uw schepping geeft, ook aan ons mensen van de 21 ste eeuw. De natuur, de bloemen in het veld, de vogels in de lucht, het leven in de zeeën, van dat alles mogen wij genieten en er de hand van U in zien. Wij halen ons hart op als wij werken in onze tuin, als wij wandelen in Nederland of in de bergen, als wij fietsen of een mooie natuurfilm zien op tv. Het zet ons stil en bepaalt ons bij Uw scheppingsmacht en de liefde die U betoont aan al Uw schepselen. En ook bij hoe nietig en kwetsbaar ons eigen leven is.

Tegelijk zijn wij ons bewust, en dat in toenemende mate, dat wij Uw schepping ook grote schade toebrengen. De woorden uit Romeinen 8, over de baringsnood van de schepping, zijn maar al te herkenbaar. De economische groei, die ons veel welvaart brengt, vormt tegelijkertijd een bedreiging voor Uw schepping en het leven in de toekomst. Wij willen hierbij ootmoedig uitspreken dat wij met deze kennis maar weinig doen, dat wij traag zijn in het zorg dragen voor Uw schepping, zoals U dat van ons vraagt. Dat wij onze taak als rentmeester zo vaak verzaken.

Wij bidden U daarom of U met Uw Heilige Geest ons wilt aanraken en bewustmaken van Uw liefde voor Uw schepping. Dat wij door Uw Heilige Geest ook die liefde en zorg ontwikkelen die nodig is om daadwerkelijk de bakens te verzetten. Dat Uw Geest ons aanvuurt wanneer wij het moeilijk vinden om ons gedrag te veranderen, wij allerlei belemmeringen zien of denken dat het boven onze pet gaat. Of als wij allerlei tegenstrijdige adviezen horen, ontmoedigd raken of denken dat ons gedrag toch niets uitmaakt. Dat wij, ondanks dat alles, helder voor ogen houden hoe U Uw schepping liefhebt en van ons vraagt U daarin te volgen en ook daadwerkelijk wegen te vinden om daar invulling aan te geven: als individu, als gezin, als Sint-Jansgemeente, als kerk, als land en als mensheid.

Wij bidden U ook voor de overheden die een belangrijke verantwoordelijkheid hebben om de samenleving zo te leiden dat mensen en bedrijven op grote en kleine schaal hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. Wilt u daarvoor de lokale overheid in Gouda, de landelijke overheid en ook de Europese gezagsdragers aangorden met wijsheid en geestkracht, zodat wij elkaar kunnen versterken in de transitie naar een meer duurzame economie.

Dit alles bidden wij U in de naam van Uw Zoon, onze Heere Jezus Christus. Hij die Zijn leven gegeven heeft voor ons, maar ons ook vraagt elkaar en Uw schepping lief te hebben en de goede boodschap door te geven en uit te leven. Hij heeft ons ook geleerd dat U elk van Uw schepselen ziet, ook de eenvoudige mus ontsnapt niet aan uw aandacht. Dat sterkt ons in ons geloof dat U alles in Uw handen houdt en eenmaal deze schepping tot volheid zult brengen. Geprezen zij Uw Heilige Naam.

Amen