Gebed bij de afsluitende dienst van het Focustraject

il-tramonto_paardenbloem_foto-ad-smets_zoom_6835_test

Machtige en liefdevolle God, U die Uw hand naar ons uitstrekt met Uw genade en redding. U die in Jezus Christus Uzelf bekend hebt gemaakt en dat nog steeds doet, in de gemeente, door Uw Heilige Geest. Laat Uw koninkrijk komen in deze wereld. Laat het zichtbaar zijn in onze stad Gouda, zodat boze machten worden overwonnen en U regeert in onze harten en huizen. Mogen wij Uw wil kennen en in praktijk brengen, zodat de wereld ziet wie U bent.

Wij belijden dat al onze inspanningen onvolkomen zijn, maar in U geheiligd worden. Vergeef het wanneer er onbegrip en miscommunicatie is geweest. Als wij vasthielden aan eigen zekerheden, of juist te kritisch waren op elkaar.

Wij danken U dat we twee jaar lang het Focustraject hebben mogen volgen en daarmee oog hebben gekregen voor onze roeping in deze wereld. We danken dat U met Uw Geest door dit project werkt in onze harten. Dat wij zo toerusting ontvangen voor ons eigen geloof en de manier waarop dat verbonden is met het leven van elke dag. Dat we leren hoe we iedere dag en elk moment met U kunnen leven en mogen ontdekken wat dat uitwerkt. Dat U daarmee groot wordt gemaakt en anderen mogelijk nieuwsgierig worden naar U. Mogen wij een biddende en verwachtingsvolle gemeente zijn, nauw verbonden met Christus als onze Bron van vergeving en leven. Dat we ons in alle verscheidenheid oefenen in liefde voor het geheel door elkaar te dienen en te bemoedigen.

Wij bidden U voor de IZB, die dit traject aanbiedt, en voor alle mensen die dit mogelijk maken. Geeft U hun Uw zegen en laat ons samen delen in de rijke vrucht van Uw Geest in ons leven. Wij vragen U om wijsheid binnen de kerkenraad voor de manier waarop we dit proces verder vorm kunnen geven. Ook bidden we U om eenheid, juist nu de coronatijd het wat lastiger maakt om elkaar te ontmoeten.

We spreken ons verlangen uit dat het missionaire denken nog meer  verweven wordt met het hart van de gemeente. Dat we in de breedte van Uw gemeente elkaar aanmoedigen om discipel te zijn. Zodat we de verbinding weten te leggen tussen dat wat we belijden en dat wat we doen in de dingen van iedere dag. En zo iets uitstralen van Uw vrede, Uw blijdschap en Uw hoop. Dat anderen zich daardoor welkom voelen bij ons als individuen en als gemeente. Leer ons écht te zien wat er omgaat in de mensen om ons heen. Help ons om vormen en taal te vinden waarmee we het hart van de ander bereiken. Maak ons identificatiefiguren. Mogen wij rust vinden in de wetenschap dat alleen U werkelijk rust geeft.

Zo leggen we het traject terug in Uw goede handen, biddend om de leiding van Uw Geest en de genade van Jezus Christus.  

Amen