Voorgenomen fusie met Evangelisch-Lutherse Gemeente te Gouda

missionairegemeenteontwikkeling

Beste gemeenteleden,

Het moderamen van de Algemene Kerkenraad heeft – op verzoek van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Gouda – de afgelopen anderhalf jaar besprekingen gevoerd om de mogelijkheid van een plaatselijke fusie te onderzoeken. Dit overleg heeft in goede harmonie plaatsgevonden en heeft ertoe geleid dat zowel de kerkenraad van de Evangelisch-Lutherse Gemeente als de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Gouda het voornemen hebben om tot deze fusie over te gaan. Het voorgenomen fusiebesluit treft u aan op de website van de Sint Jansgemeente. De beoogde fusiedatum is 1 juli 2021. De kerkenraad van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Gouda heeft de geloofsbrief, welke uitgangspunt vormde voor de fusie van Gereformeerd en Hervormd Gouda in 2017 onderschreven. De geloofsbrief staat eveneens op de website.

De nieuw te vormen gefuseerde gemeente zal de naam Protestantse Gemeente Gouda dragen. De huidige plaatselijke regeling en het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Gouda blijven met kleine aanpassingen (vanwege de fusie) zoveel mogelijk van toepassing. Voor aanvullingen, zoals het instellen van een commissie Lutherana, verwijzen wij naar het voorgenomen fusiebesluit. De fusie heeft naar het oordeel van het College van Kerkrentmeesters geen negatieve financiële gevolgen voor één van beide fuserende gemeenten.

Op grond van de kerkorde dienen (de leden van) de plaatselijke wijkgemeenten over de voorgenomen fusie te worden gehoord. Als kerkenraden van de Sint Jansgemeente wijk A en B bieden wij u hierbij de mogelijkheid tot reageren op het fusiebesluit. Dit kunt u vinden op de website van de Sint Jansgemeente. U heeft de mogelijkheid schriftelijk te reageren bij de scriba’s van de wijken A en B tot uiterlijk 31 december 2020. De leden van de Evangelisch-Lutherse Gemeente zijn reeds gehoord en zij hebben ingestemd met de fusie.

Met vriendelijke groet,

Kerkenraden van de Sint Jansgemeenten wijk A en B