corona maatregelen 5 juni 2021

EVogkadU4AAsPOf

Met ingang van zaterdag 5 juni wordt in Nederland de volgende stap gezet in de versoepelingen van de corona maatregelen. In lijn met de Routekaart van het interkerkelijk orgaan Contact In Overheidszaken (CIO) en advies van de PKN hebben de kerkenraden besloten om de maatregelen in onze gemeente verder te versoepelen. Wij zijn dankbaar dat zo voorzichtig aan meer mogelijkheden ontstaan voor gezamenlijke ontmoeting, passend binnen de richtlijnen van de overheid.

Maatregelen
Concreet is het volgende besloten aan versoepeling van maatregelen. Vanaf zondag 13 juni wordt het maximum aantal bezoekers opgehoogd naar 250 personen. Dit in lijn met de overheidsmaatregel voor zalen met meer dan 1.000 vaste zitplaatsen, waar de Sint-Janskerk ook onder valt. De hygiënemaatregelen zoals deze gelden blijven van kracht, namelijk voorafgaande reservering, het stellen van gezondheidsvragen bij de toegang, begeleiding naar de zitplaatsen door diakenen, dragen van mondkapjes bij verplaatsingen en het hanteren van de onderlinge afstand van 1,5 meter. Houd de website en zondagsbrief (vanaf volgende week) in de gaten wanneer uw buurt aan de beurt is.

Verder wordt in lijn met het landelijk advies samenzang weer beperkt toegestaan. Dit heeft alleen betrekking op het slotlied van enkele coupletten welke op een ingetogen manier gezongen mogen worden. Dit houdt in dat het zingen het volume van praatniveau heeft. De overige liederen worden door zangers gezongen, zoals inmiddels gebruikelijk is.

Voor rouwdiensten zijn conform overheidsbeleid maximaal 100 bezoekers toegestaan, voor huwelijksdiensten zijn de aantallen van de kerkdiensten van toepassing. De maatregelen voor het kinder- en jeugdwerk blijven gelijk aan de huidige situatie. Daarover ontvangt u informatie via de leiding van de jeugdgroepen of kinderbijbelvertelling en kinderleerdienst.
Voor het aantal bezoekers van diensten die vanuit onze wijkgemeenten in de Pauluskerk gehouden worden sluiten we aan op het beleid van de Pauluskerk. Vergaderingen kunnen volgens eigen inzicht van de deelnemers plaatsvinden, fysiek of online, rekening houdend met richtlijnen overheid.

Het uitnodigingsbeleid blijft gelijk. Meerdere buurten worden per zondag uitgenodigd. Gemeenteleden dienen zichzelf in te schrijven via het reserveringssysteem als zij daarvoor uitgenodigd zijn en geen klachten hebben. Wanneer u aan de beurt bent staat op de website, zondagsbrief en via de livestream.

Aanvullend op de bijeenkomsten voor jongeren worden ook extra bijeenkomsten op de zondag georganiseerd gericht op de onderlinge ontmoeting. Daarbij zullen de maximale bezoekersaantallen en de afstands- en hygiënemaatregelen worden gehanteerd. Informatie over deze bijeenkomsten volgt.

Tot slot
We mogen dankbaar zijn voor de versoepeling van de maatregelen. Meer mogelijkheden van ontmoeting en met elkaar de eer aan God brengen en ons laten voeden door Zijn Woord en Geest.
Laten we ook in deze periode, waarin we naar het oude normaal lijken terug te gaan, ons blijven richten op het nieuwe normaal: het Koninkrijk van God. daarbij onze aandacht richten op Jezus Christus en luisteren naar Hem! Zoals de Vader sprak over zijn Zoon bij de verheerlijking op de berg:

Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen; en zie, een stem uit de wolk zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem! (Mattheüs 17:5)

Hartelijke groet,

De kerkenraden van wijk A en wijk B van de Sint-Jansgemeente
5 juni 2021